Thai Cosmetic Manufacturers Association

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่องก้าวเข้าสู่...AEC ด้วยความพร้อมด้านกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน” วันศุกร์ที่ 26 กันยายนนี้ ห้อง Meeting Room 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เนื่องจากอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทย มีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาอยู่เสมอ ดังนั้นการปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำรงต่อไปได้จึงเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะการรวมตัวของ AEC ซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาอันใกล้เข้ามานี้

จากการพัฒนาธุรกิจเครื่องสำอางอย่างต่อเนื่อง ทำให้หลายโรงงานมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เครื่องจักรรวมถึงผังโรงงาน ซึ่งไม่ตรงกับข้อมูลเดิมที่เคยขออนุญาตไว้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึง กฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ทำให้หลายท่านทำผิดกฎหมายไปโดยไม่รู้ตัวเช่น เดิมผู้ผลิตคุ้นเคยกับ ใบอนุญาต รง.2 และ รง.4 แต่ปัจจุบันกฎหมายนั้นได้ถูกยกเลิกไป และได้เปลี่ยนใบอนุญาตเป็นโรงงานประเภท 1,2, และ 3 แทนโดยที่ผู้ผลิตจำนวนมาก อาจยังไม่ทราบ บางโรงงานเปลี่ยนเครื่องจักร ซึ่งเดิมเป็นประเภทไม่เกิน 20 แรงม้า เมื่อเพิ่มกำลังเครื่องไปทำให้รวมกันเกิน 20 แรงม้า โดยไม่ได้ทำการยกเลิกเครื่องเก่า ทำให้เครื่องจักรนั้นจัดอยู่ในประเภท 2 โดยอัตโนมัติ (ประเภท 2 มี 21-50 แรงม้า) เมื่อเจ้าหน้าที่มาตรวจโรงงานจะถูกแจ้งข้อหาทันทีว่าใบอนุญาตผิดประเภท ซึ่งต้องเปรียบเทียบปรับนับแสนบาท

Read more...

สารกันเสีย Methylisothiazolinone หรือ MIT


คลิกเพื่อขยายรูปใหญ่
สมาคมเครื่องสำอางอาเซียน (ASEAN Cosmetic Association)ได้ออกคำแนะนำสำคัญเกี่ยวกับการใช้สารกันเสีย Methylisothiazolinoneหรือ MIT ในเครื่องสำอาง กล่าวคือ สหภาพยุโรป(EU) จะยกเลิกการใช้สารกันเสีย Methylisothiazolinone ในเครื่องสำอางชนิดไม่ล้างออกและผ้าเช็ดทำความสะอาดผิวแบบเปียกเนื่องจากมีรายงานด้านความไม่ปลอดภัยหลังการใช้ ซึ่งมีแนวโน้มที่ประเทศไทยและอาเซียน จะปฏิบัติตาม แต่ยังไม่มีข้อตกลงแน่ชัดขณะนี้ ดังนั้นผู้ประกอบการควรดำเนินการปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางชนิดไม่ล้างออก และผลิตภัณฑ์ผ้าเช็ดทำความสะอาดผิวแบบเปียกโดยเลือกใช้สารกันเสียชนิดอื่นๆที่ได้รับอนุญาตจาก อย. แทนที่สารกันเสีย Methylisothiazolinoneทั้งนี้สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยขอความร่วมมือมายังสมาชิก หากสมาชิกท่านใดมีเครื่องสำอางชนิดไม่ล้างออกและใช้สารกันเสีย Methylisothiazolinone ช่วยแจ้งกลับมายังสมาคมฯด้วยว่ามีความต้องการระยะเวลาผ่อนผันในการปรับเปลี่ยนสูตรนานเท่าไรเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการประชุมกับอย.ภายในเดือนพฤษภาคม 2557 นี้ พร้อมกันนี้ได้แนบจดหมายของสมาคมเครื่องสำอางอาเซียนมาให้ด้วย

การขอหนังสือรับรองการขายเพื่อส่งออกไปยังประเทศจีน (Certificate of Free Sale)

ตามที่สมาคมฯได้ขอให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแก้ไขข้อความในหนังสือรับรองการขาย (Certificate of Free sale) จากเดิม “ may/can be freely sold in Thailand” เป็น  “ has/have been sold in Thailand” เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของประเทศจีนนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้มีหนังสือแจ้งตอบสมาคมฯ ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ว่า หากเครื่องสำอางที่จะส่งออกไปขายยังประเทศจีน ได้มีการวางขายในประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว ในหนังสือรับรองการขาย (Certificate of Free Sale ) สามารถระบุข้อความ “ has/have been sold in Thailand” ได้ ทั้งนี้ ในการยื่นคำขอหนังสือรับรองการขายดังกล่าว ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องส่งมอบเอกสารหลักฐานสนับสนุนว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้มีการวางขายในประเทศไทยแล้ว และยังคงวางขายอยู่ในขณะที่ยื่นคำขอหนังสือรับรอง ฯ นั้นด้วย

 

สมาคมฯ จึงขอเรียนให้สมาชิกทราบ และขอขอบพระคุณสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มา ณ โอกาสนี้

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ออกประกาศเรื่อง กำหนดแบบแจ้งรายละเอียดการผลิตเพื่อขายหรือนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๖

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดแบบแจ้งรายละเอียดการผลิตเพื่อขายหรือนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๖ และได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนพิเศษ 88 ง เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ดังมีรายละเอียดดังนี้

Read more...

ความรู้ที่ถูกต้องเรื่อง Triclosan ที่สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย

ตามที่มีข่าวเรื่องไตรโคลซานที่มีหัวเรื่องเป็นของ รพ บำรุงราษฎร์แพร่กระจายใน Social Network เมื่ิอปีพ.ศ. 2552 ได้มีเวียนกันมาอีกแล้ว ทางสมาคมผู้ผลิคเครื่องสำอางไทยได้ทำหนังสือสอบถามไปยังโรงพยาบาลฯ  และได้รับการยืนยันว่าโรงพยาบาลฯ ไม่ได้เกี่ยวข้อง ตามเอกสารแนบ สารไตรโคลซานสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยตามขนาดการใช้ที่คณะกรรมการอาหารและยาอนุญาต

 

ความปลอดภัยของการใช้สารไตรโคลซาน(Triclosan) ในเครื่องสำอาง

 

ขณะนี้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตว่า      สารไตรโคลซาน(Triclosan)ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง  สามารถทำปฏิกิริยากับคลอรีน(Free chlorine)ในน้ำประปา   เกิดเป็นคลอโรฟอร์ม(Chloroform)  ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้  นั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวแล้ว  สรุปสาระสำคัญได้  ดังนี้

Read more...

รูปภาพบรรยากาศ ภายในงาน "ผู้ประกอบการรุ่นใหม่กับกฏหมายเครื่องสำอางไทยปัจจุบัน"

เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 สิงหาคม 2555 เวลา 13:00-17:00 น. ณ ห้องMeeting Room 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Read more...

Page 1 of 4

  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  Next 
  •  End 
  • »