รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย ปีพ.ศ. 2564

ประจำเดือน ครั้งที่ วันที่ประชุม สถานที่
มกราคม 2564 4/2563

วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564

เวลา 13.00 - 16.00 น.

ห้องประชุม 1010 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
และผ่านระบบ VDO Conference Microsoft TEAM
กุมภาพันธ์ 2564 5/2563  

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

เวลา 13.00 - 16.00 น.

ห้องประชุม 1011 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
และผ่านระบบ VDO Conference Microsoft TEAM
มีนาคม 2564 6/2563  

วันพุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564

เวลา 13.00 - 16.00 น.

ห้องประชุม 1010 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
และผ่านระบบ VDO Conference Microsoft TEAM
เมษายน 2564  7/2563  

วันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564

เวลา 13.00 - 16.00 น.

 ผ่านระบบ VDO Conference Microsoft Team
พฤษภาคม 2564 8/2563 

 

 วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

 

 
มิถุนายน 2564      
กรกฎาคม 2564      
สิงหาคม 2564      
กันยายน 2564      
ตุลาคม 2564      
พฤศจิกายน 2564      
ธันวาคม 2564