สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจสมัครสมาชิก

กรุณาดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกสมาคม

แล้วกรอกรายละเอียดในใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ และส่งกลับพร้อม

1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ หรือสำเนาบัตรประชาชน (ในกรณีเป็นบุคคล)
2. เอกสารที่ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาออกให้ 1-2 ตัวอย่าง เพื่อให้คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ รับรองการเป็นสมาชิก ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ซึ่งจะมีขึ้นทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 ของทุกเดือน
กรุณากรอกชื่อกรรมการที่แนะนำ ถ้ามี และระบุว่าทราบข่าวการเข้าร่วมเป็นสมาชิกจากทางใด เช่น เว็บไซด์ งานที่สมาคมจัด เพื่อที่เป็นสมาชิก ฯลฯ)
***อย่าลืมระบุว่ารู้ข่าวสารการสมัครสมาชิกสมาคมจากแหล่งใด เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาค่ะ***

หลังจากการรับรองสมาชิกภาพแล้วสมาคมฯ จะติดต่อกลับเพื่อแจ้งให้ทราบผลและแจ้งให้ชำระค่าสมาชิก

ทั้งนี้สมาคมฯ จะขอเรียนเชิญเข้ามาแนะนำตัวในที่ประชุมหากไม่มีกรรมการท่านใดรู้จักองค์กรของท่านและให้การรับรอง

โปรดระบุประเภทธุรกิจให้ชัดเจนโดยเลือกตามตารางดังนี้ค่ะ

Clinic ผลิตเวชสำอาง สำหรับคลีนิกของตัวเอง
Consultant นักวิชาการอิสระ ที่ปรึกษางานพัฒนาสูตร
Distributor - Cosmetic ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำอาง ทั้งปลีกและส่ง
Distributor - raw material ผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบในการผลิตเครื่องสำอาง
Education สถาบันการศึกษา ฝึกอบรม
Importer own product บริษัทลูกที่นำเข้าผลิตภัณฑ์จากบริษัทแม่ในต่างประเทศ
Laboratory สถาบันตรวจวิเคราะห์
Marketer บริษัททำการตลาดสร้างแบรนด์สินค้า (ไม่มีโรงงานผลิตของตัวเอง)
ODM บริษัทผู้รับจ้างผลิตเครื่องสำอาง (ไม่มีแบรนด์ของตัวเอง)
Ownbrand บริษัทผู้ผลิตสินค้าของตัวเอง ทำการตลาดเอง สร้างแบรนด์เอง
Retailer บริษัทค้าปลีกสินค้า (เช่น เทสโก้โลตัส)
Supplier - Equipment ผู้ผลิตและจำหน่าย เครื่องมือในการผลิตและทดลองเครื่องสำอาง
Supplier - extract ผู้ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบกลุ่มสารสกัด เพื่อผลิตเครื่องสำอาง
Supplier - Herb ผู้ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบกลุ่มพืชสมุนไพร เพื่อผลิตเครื่องสำอาง
Supplier - Packaging ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์
Supplier raw material ผู้ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบ เพื่อผลิตเครื่องสำอาง

 

สิทธิประโยชน์หลักที่สมาชิกจะได้รับจากสมาคมฯ

- ท่านจะได้รับข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่สมาคมฯ ทำงานร่วมด้วยเช่น อย. สมอ. สวทช. สภาอุตสาหกรรมฯ กระทรวงพาณิชย์ (รวมทั้งกรมเจรจาการค้า กรมส่งเสริมการค้าฯ กรมทรัพย์สินทางปัญญา)

- ท่านจะได้รับทราบเรื่องกฎระเบียบ กฎหมาย มาตรฐาน ต่างๆ หากมีการปรับเปลี่ยนหรือออกเป็นประกาศเพื่อบังคับใช้

- ท่านจะได้รับอัตราพิเศษในการจองคูหาแสดงสินค้าในงานที่สมาคมฯ เป็นผู้ร่วมให้การสนับสนุน เช่น AseanBeauty, BeyondBeauty etc.

- ท่านจะได้รับอัตราค่าลงทะเบียนพิเศษสำหรับการร่วมเข้าอบรมสัมมนาซึ่งจัดโดยสมาคมฯ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

- ท่านจะได้รับการให้คำปรึกษาด้านวิชาการจากที่ปรึกษาสมาคมฯ ตามสมควร


หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อกลับสมาคมฯ

คุณกีรนาถ เดชเดโช (ดิว)
โทร. 02-2467088
แฟกซ์. 02-2467089
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ที่ตั้ง: สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย
270/7 TC-green คอนโดมิเนียม เฟส1 อาคารเอ
ถนนพระราม9 เขต/แขวงห้วยขวาง กทม. 10310