Former List
2558 - 2559 B.E.
2015 - 2016 A.D.
     

Board of Director

2560 - 2561 B.E.
2017 - 2018 A.D.
 
นายกสมาคมกิตติมศักดิ์ HONORARY PRESIDENT
ดร.วิบูลย์
สินประสงค์
คุณกําธร
พูนศักดิ์อุดมสิน
ดร.รักษ์
อุณหโภคา
คุณปิ่นสุวรรณ
ถนัดสร้าง
ดร.พิศาล
จันทฤทธิรัศมี
DR. WIBOON
SINPRASONG
MR. KARMTHON
PUNSAK-UDOMSIN
DR. RAKS
UNHAPHOKHA
MS. PINSUWAN
THANATSANG
DR. PISARN
JANTARITTHIRATHSAMEE
         
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ HONORARY ADVISOR
รศ.ดร.ภญ.ปลื้มจิตต์
โรจนพันธุ์
คุณอภินันท์
โรจนวิภาต
คุณพรชัย
ห่อพิทักษ์กุล
มร.ไซมอน
ยัง
ASSOC. PROF. DR. PLEUMCHITI
ROJANAPANTHU
MR.APINAN
ROTHANAVIBHATA
MR. PORNCHAI
HORPITAKKUL
MR.SIMON
YOUNG
     
     
     
นายกสมาคม
PRESIDENT
   
  คุณเกศมณี เลิศกิจจา
MRS. KETMANEE LERTKITCHA
 
     
     
อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ อุปนายกฝ่ายในประเทศ อุปนายกฝ่ายวิชาการ
VICE PRESIDENT
FOREIGN AFFAIRS
VICE PRESIDENT
INTERNAL AFFAIRS
VICE PRESIDENT
ACADEMIC AFFAIRS
ดร. ปรีชากร
สุวรรณเพ็ญ
คุณนิพนธ์
เผ่านิ่มมงคล
คุณชนะชัย
วรรณประเสริฐ
DR. PREECHA-KORN
SUVANAPHEN
MR. NIPHON
PHAONIMMONGKOL
MR. CHANACHAI
VANPRASERT
     
     
อุปนายกฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์   อุปนายกฝ่ายภาษีและการค้า
VICE PRESIDENT
MEMBER RELATION AFFAIRS
  VICE PRESIDENT
COMMERCE & TAX AFFAIRS
 
คุณสายใจ
พรหมเดเวช
  คุณจิตตพันธ์
หงส์สิริ
MS. SAIJAI
PROMDAEVEJ
  MR. JITTAPANN
HONGSIRI
     
     
เลขาธิการ เหรัญญิก กรรมการฝ่ายการเจรจาการค้า
และวิชาการ
SECRETARY GENERAL TREASURY COMMITTEE
TRADE NEGOTIATION AFFAIRS
& ACADEMIC AFFAIRS
คุณศิวาพร เฟื่องฟูสิน ดร.สุษิรา สุดกรยุทธิ์ คุณมาลี หาญสุโพธิพันธ์
MS. SIWAPORN FUENGFOOSIN DR. SUSIRA
SUDKORNRAYUTH
MS. MALEE
HANSUPOTIPUN
     
     
กรรมการฝ่ายต่างประเทศ
และวิชาการ
กรรมการฝ่ายการเจรจาการค้า กรรมการโครงการและหาทุน
COMMITTEE
FOREIGN AFFAIRS
& ACADEMIC AFFAIRS
COMMITTEE
TRADE NEGOTIATION AFFAIRS
COMMITTEE
PROJECT & FUNDING AFFAIRS
ภญ.ดร. นีรนารถ จิณะไชย คุณอรรณพ อารัญญิก คุณนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์
DR. NEERANARD
JINACHAI
MR. ANOP
ARANYIK
MR. NAHKAH
THAWICHAWAT
     
     
กรรมการฝ่ายกิจกรรมหารายได้ กรรมการฝ่ายกิจกรรมหารายได้ กรรมการฝ่ายกิจกรรมหารายได้
COMMITTEE
ACTIVITY & REVENUE AFFAIRS
COMMITTEE
ACTIVITY & REVENUE AFFAIRS
COMMITTEE
ACTIVITY & REVENUE AFFAIRS
 
คุณเพ็ญจิตร เจริญศิริ ดร. จิระพันธ์ ม่วงเจริญ คุณสุพจน์ รุ่งเจริญ
MS. PENCHIT
CHAROENSIRI
DR. JIRAPAN
MOUNGJAROEN
MR. SUPHOT
RUNGCHAROEN
     
     
กรรมการฝ่ายทะเบียน กรรมการฝ่ายสาระสนเทศ
กรรมการฝ่ายวิชาการ
COMMITTEE
REGISTRA
COMMITTEE
INFORMATION TECHNOLOGY
COMMITTEE
ACADEMIC AFFAIRS
คุณมุกดา โจวตระกูล คุณภูสิฏฐ์ ศรีโรจนภิญโญ ดร. ธนกร เวียงศรีพนาวัลย์
MS. MUKDA
JOWTRAGOON
MR. POOSIT
SRIROJANAPINYO
DR. THANAKORN
WEANGSRIPANAVAL
     
     
กรรมการฝ่ายวิชาการ กรรมการฝ่ายวิชาการ กรรมการฝ่ายวิชาการ
COMMITTEE
ACADEMIC AFFAIRS
COMMITTEE
ACADEMIC AFFAIRS
COMMITTEE
ACADEMIC AFFAIRS
 
คุณแคทรียา ศรเกตุ คุณ รักษณาลี กังวาลวัฒนศิริ คุณมณีรัตน์ สุขจิตร
MS. CATTARIYA
SORNKET
MS. RAKSANALEE K. MS.MANEERAT
SUKJIT
     
     
ที่ปรึกษาฝ่ายภาษี ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ ที่ปรึกษา SME
ADVISOR
TAX AFFAIRS
ADVISOR
ACADEMIC AFFAIRS
ADVISOR
ACADEMIC AFFAIRS
ADVISOR
SME AFFAIRS
คุณจิตติ อ้างสันติกุล คุณอภินันท์ โรจนวิภาต ภญ.นงลักษณ์ สถิตย์กาญจน์ คุณฐิติ ตัณฑสุทธิ์
MR. CHITTI
ANGSANTIKUL
MR. APINAN
ROTHANAVIBHATA
NONGLAK
SATITKARN
MR. THITI
TANTASUTH
       
       
ที่ปรึกษาฝ่ายงานเลขา ที่ปรึกษาฝ่ายหารายได้ ที่ปรึกษาสมาคมฯ  
ADVISOR
TAX AFFAIRS
ADVISOR
ACADEMIC AFFAIRS
ADVISOR
SME AFFAIRS
 
 
คุณวิมลศิริ ปัญจธนศักดิ์ คุณกาญจนา อนุรักษ์กมลกุล คุณพงศ์ประพันธ์ สุสัณฐิตพงษ์  
MRS. WIMOLSIRI
PUNJATANASAK
MRS. KARNJANA
ANURAKKAMOLKUL
MR. PHONGPRAPHAN
SUSONTHITAPHONG